41
Apache自动跳转到HTTPS

网站根目录新建.htaccess

写入以下内容:

方法一

1.  RewriteEngine On

2.  RewriteCond %{SERVER_PORT} 80

3.  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R,L]

方法二

1.  RewriteEngine On

2.  RewriteCond %{SERVER_PORT} 80

3.  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^zzyundemo.com [NC,OR]

4.  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zzyundemo.com [NC]

5.  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R,L]

 


这条帮助是否解决了您的问题? 已解决 未解决

提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好! 很抱歉未能解决您的疑问。我们已收到您的反馈意见,同时会及时作出反馈处理!